Logo
東海大學餐旅管理學系-師資成員-兼任教師-張淑玲(Jennifer)

張淑玲(Jennifer)

簡介:
兼任講師級專業技術人員

❖學         歷 

 東海大學餐旅管理學系  碩士畢


❖經         歷 

 Oui,Jennifer法式餐點 負責人


❖授 課 科 目 

 點心製作


❖學 術 專 長

 點心製作

❖學         歷 

 東海大學餐旅管理學系  碩士畢


❖經         歷 

 Oui,Jennifer法式餐點 負責人


❖授 課 科 目 

 點心製作


❖學 術 專 長

 點心製作