Logo

洽聘論文指導教授作業要點

 東海大學 餐旅管理學系

碩士在職專班洽聘論文指導教授作業要點

102.03.07 系務會議通過

1. 研究生學位論文題目原則上應與餐旅管理相關。

2. 研究生請於入學第一學期第一十七週結束前填寫「提請論文指導教授申請書」,洽定後由其論文指導教授同意簽

    名,再將申請書送交系主任核備。

3.指導教授必須聘請本系助理教授以上教師為原則。

4. 同一指導教授指導學生至多2名為限。

 

 

碩專班論文指導教授申請書

學年度

第   學期

年級

姓名

學號

 

 

 

擬提論文題目

 

擬提論文

指導教授

 

 

 

(呈請指導教授惠予親自簽名)

 

謹呈

 

系主任

 

 

 

                              申請人:                       

                              中華民國    年     月    日